مشخصات فردی و زندگینامه
نام:سید جلال
نام خانوادگی:سجادی زاده
نخصص ها:فقه و اصول